എംബഡഡ് ജേണലിസവും മീഡിയ ആക്റ്റിവിസവുംതൂലിക- 2004 ഡിസംബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 5, എംബഡഡ് ജേണലിസം, മീഡിയ ആക്റ്റിവിസം

Instagram