ഊര്‍ജ്ജസ്വലതയുടെ ആള്‍രൂപംതൂലിക- 2005 ജൂണ്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 11, സേട്ടുസാഹിബ്

Instagram