ഉള്ളു പൊള്ളുന്ന കേരളംചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-34, ഏപ്രില്‍ 3-9 കവര്‍‌സ്റ്റോറി

Instagram