ഉറുമ്പിനെ വീഴുത്താന്‍ വന്ന കഴുകനും ഇ.അഹമ്മദുംതൂലിക- 2005 മെയ്, പുസതകം 4 ലക്കം 10, ഇ.അഹമ്മദ്, ജാവേദ് ഹസന്‍

Instagram