ഉന്നത വിദ്യാഭാസവും മുസ് ലിം ഉമ്മത്തും-കയ്യൊപ്പ്മാറ്റങ്ങളേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും  വിദ്യാഭാസത്തോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭാസത്തോടുമുള്ള സമുദായത്തിന്‍ സമീപനത്തില്‍   സക്രിയയായ പരിവര്‍ത്തനം അനിവാര്യമാണ്.

Instagram