ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആരാധന തടയുകനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 19, ലക്കം 3 1987 ഏപ്രില്‍ പേജ് 21, വാര്ത്ത്, കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യതുല്‍ ഉലമ

Instagram