ഈ പ്രവണത നന്നല്ലനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 6, 1977 ജൂണ്‍, പേജ് 3, രാഷ്ട്രീയം, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram