ഈസാക്ക് പിതാവില്ല തന്നെനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 9 1980 ഒക്ടോബര്‍ പേജ് 3, ക്രിസതുമതം, യേശു, ഈസ, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram