ഈസ(അ)യും യേശുവും ഒരാള്‍ തന്നെയോനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 12 ലക്കം 4 1980 മെയ്, പേജ് 3, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram