ഇ.കെ. ഹസ്സന്‍ മുസ്‌ലിയാരും ഇല്ലാലത്തു കോയയുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 1, 1975 ജനുവരി 20, പേജ് 20. ഇസ്‌ലാം, പ്രസ്ഥാനം, വിഭാഗീയത.

Instagram