ഇ.എം.എസ് പന്ത് തട്ടിയിരുന്നോതൂലിക- 2005 ജൂലൈ, പുസതകം 4 ലക്കം 12, ഇ.എം.എസ്, കായികം

Instagram