ഇഹ്‌റാം കെട്ടിയവര്‍ ചെയ്തു കൂടാത്തത്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 9 1980 ഒക്ടോബര്‍ പേജ് 7, കര്മ്മകശാസ്ത്രം, ഹജ്ജ്, ഇഹ്‌റാം

Instagram