ഇഹ്‌റാം കെട്ടയവര്‍ ചെയ്തുകൂടാത്തത്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 10 1980 നവംബര്‍ പേജ് 7, കര്മ്മാശാസ്ത്രം, ഹജ്ജ്, ഇഹ്‌റാം

Instagram