ഇസ് ലാമും വ്യക്തി ജീവിതവുംമുസ്ലിം  സമീഹത്തിന്നു  എക്കാലവും മാതൃകയാണ് പ്രവാജകന്‍റെ  ജീവിതം

Instagram