ഇസ് ലാമിക പ്രവർത്തനം ഹുകുമത്തെ ഇലാഹി സ്ഥാപിക്കാനല്ല പരലോകമോക്ഷം നേടാനാണ്സമസ്ത കേരള ഇസ് ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോഡ് സമ്മേളന സ്പെഷല്‍

Instagram