ഇസ് ലാമിക പ്രബോധനം, ഒരു ഭാവി പരിപ്രേക്ഷ്യംമനുഷ്യര്‍ ഓരോരുത്തരും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ഓരോരുത്തന്‍റെയും പങ്ക് ആദരിക്കപ്പെടുകയും  ചെയ്യുന്നതായിക്കണം പുതിയ ലോകക്രമം

Instagram