ഇസ് ലാമിക ചിന്ത എന്തു കൊണ്ട് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു?ഇസ് ലാമിക ചിന്തകളുടെ സന്തതികളാണ് യൂറോപ്പിനെ ലോകനാഗരികതളുടെ അത്യുന്നതികളിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തിയതെന്ന് ചരിത്രം

Instagram