ഇസ്‌ലാമും സംഘടിതവുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 5, 1975 മെയ് 20, പേജ് 23, ഇസ്‌ലാം, പഠനം.

Instagram