ഇസ്‌ലാമും ജനാധിപത്യവുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 9, 1969 സെപ്തംബര്‍ 20, പേജ് 16, ഇസ്‌ലാം, രാഷ്ട്രീയം.

Instagram