ഇസ്‌ലാമിക കര്മ്മാദനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ – സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പ്രകടമായ മാതൃകനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 8, 1975 ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 7, ഇസ്‌ലാം, അനുഷ്ഠാനം, പഠനം.

Instagram