ഇസ്‌ലാം സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1 ലക്കം 11, 1969 നവംബര്‍ 20, പേജ് 14, പഠനം, ഇസ്‌ലാം.

Instagram