ഇസ്്‌ലാമും രാഷ്ട്രീയവും രണ്ടും രണ്ടാണോ?നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 10, 1970 ഒക്ടോബര്‍ 20, പേജ് 18 / ഇസ്്‌ലാം, രാഷ്ട്രീയം

Instagram