ഇസ്ലാമും സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായവുംസ്ത്രീധന  സമ്പ്രദായത്തെ ഇസ്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നില്ല, മാത്രമല്ല വെറുക്കുകയും നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Instagram