ഇസ്രത്ത് ഒരു ഉഗ്രവാദി കൂടി കൊല്ലപ്പെടുമ്പോള്‍തൂലിക- 2004 ജൂലൈ, പുസതകം 3 ലക്കം 12, ഇസ്രത്ത് കൊല

Instagram