ഇവള്‍, അരുന്ധതിചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-18, ഡിസംബര്‍ 13-19 നോവല്‍-2

Instagram