ഇല്മുതത്തസവ്വുഫിന്റെ ആവശ്യംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 6, 1977 ജൂണ്‍, പേജ് 20, ഇസ്‌ലാം, തസവ്വുഫ്, സൂഫിസം.

Instagram