ഇലക്ഷന്‍ കാലം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ കാണുന്നുചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് 2016 ഏപ്രില്‍ 30 / ചിത്രം, ഇലക്ഷന്‍

Instagram