ഇറാഖ്, പുതിയ’വിയറ്റ്‌നാംതൂലിക- 2004 മെയ്, പുസ്തകം 3 ലക്കം 10, വിയറ്റ്‌നാം

Instagram