ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്‍ വേഗതയുടെ പുതിയപേര്ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-18, ഡിസംബര്‍ 13-19 ലേഖനം സ്‌പോര്‍ട്‌സ്

Instagram