ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 19 ലക്കം 2 1987 മാര്ച്ച് പേജ് 18, സാമൂഹികം

Instagram