ഇരുട്ടില്‍ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 12, 1975 ഡിസംബര്‍ 20, പേജ് 15, മനുഷ്യന്‍, ഇസ്‌ലാം, പഠനം.

Instagram