ഇമാം ശാഫിഈ (റ)നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 8, 1975 ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 9, വ്യക്തിസ്മരണ.

Instagram