ഇന്നലെയും നാളെയും മിഥ്യ,ഇന്ന് മാത്രം സത്യംശാസ്ത്രമൊരിക്കലും അവസാനവാക്കല്ല ,ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളെ മനുഷ്യ നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം.

Instagram