ഇന്ത്യയില്‍ സാംസ്‌കാരിക രംഗത്ത് മുസ്്‌ലിംകളുടെ സംഭാവനകള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 4, 1970 ഏപ്രില്‍ 20, പേജ് 17 / ഇന്ത്യ, സംസ്‌കാരം, മുസ്്‌ലിം സംഭാവനകള്‍

Instagram