ഇനിയൊന്നാണൊരു സുരോദ്യയംതൂലിക- 2004 ഒക്ടോബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 3, റഹീംമേച്ചേരി, സി.എച്ച്

Instagram