ഇദ്ദനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 20 ലക്കം 1 1988 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 6, കര്മ്മ ശാസ്ത്രം, വിവാഹം, ഇദ്ദ, വിവാഹ മോചനം

Instagram