ഇടിവണ്ടിയുടെ കാലംതൂലിക, 2006 ഒക്ടോബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 3, എം.ആര്‍ ചന്ദ്രശേഖരന്‍, എന്‍.വി

Instagram