ഇടപ്പള്ളി മുദരിസ് കെ.പി. അബൂബക്കര്‍ മൗലവിനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 2 1980 മാര്ച്ച് പേജ് 19, അനുസ്മരണം, വാര്ത്ത , വ്യക്തി, അബൂബക്കര്‍ മൗലവി

Instagram