ഇജ്മാണ് എന്ന സത്യപ്രമാണം.നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 7, 1970 ജൂലൈ 20, പേജ് 8 / കര്മ്മലശാസ്ത്രം, ഗവേഷണം, ഇജ്മാഅ്

Instagram