ആ സംശയം അടിസ്ഥാന രഹിതമല്ല, ആപത്കരമല്ല



നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 10, 1969 ഒക്‌ടോബര്‍ 20, പേജ് 18, ഇസ്‌ലാം, തര്ക്കം, പ്രസ്ഥാനം.

Instagram