ആ ഭേദഗതിക്ക് പിന്നില്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം9 1970സെപ്തംബര്‍20, പേജ് 3, / പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram