ആ നിയമം മാറ്റിയേ തീരൂനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 1, 1975 ജനുവരി 20, പേജ് 3, ശരീഅത്ത് നിയമം, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram