ആ ദീപവും പൊലിഞ്ഞുനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 15 ലക്കം 9 1983 ഒക്ടോബര്‍, പേജ് 2, ചരമക്കുറിപ്പ്

Instagram