ആ താരം പൊലിഞ്ഞുനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 8, 1975 ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 16, മാപ്പിളപ്പാട്ട്, വ്യക്തിസ്മരണ, പൂക്കോയ തങ്ങള്‍.

Instagram