ആ അഭ്യര്ത്ഥ0നയില്‍ ആത്മാര്ത്ഥ്യുണ്ടോ?നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 10, 1970 ഒക്ടോബര്‍ 20, പേജ് 20 / പ്രസ്ഥാനം, മതനവീകരണം

Instagram