ആസ്തികത്വം ബുദ്ധിയുടെ വീക്ഷണത്തില്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 9, 1970 സെപ്തംബര്‍ 20, പേജ് 26 / നിരീശ്വരവാദം, നാസ്തികന്‍

Instagram