ആസന്നമായ ഇടക്കാല തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 7, 1970 ഓഗസ്റ്റ് 20, പേജ് 3 / തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram