ആസന്നമായി വിശുദ്ധ റംസാന്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 5 1980 ജൂലായ്, പേജ് 23, ഇസ്‌ലാം, റംസാന്‍

Instagram