ആശംസാഗാനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 8, ലക്കം 2, 1975 ഫെബ്രുവരി 20, പേജ് 20, ഗാനം, വെല്ലൂര്‍ ബാഖിയാത്ത്.

Instagram