ആവിഷ്‌ക്കാരത്തിന്റെ ചുവന്ന നിറമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങള്‍തൂലിക- 2004 ജൂണ്‍, പുസ്തകം 3 ലക്കം 11, അഴിമതി, രാഷ്ടീയം

Instagram